ÁSZF | Borsodi Műhely

+36-96/529-071

info@borsodimuhely.hu

ÁSZF

Borsodi Műhely Fémmegmunkáló Korlátolt Felelősségű Társaság (9027 Győr, Juharfa utca 8. Cg.08-09-00006060), mint Vállalkozó gazdasági tevékenysége végzése során megkötött jogügyletekre (szerződéses kapcsolatokra) vonatkozó Általános Szerződési Feltételek -  ÁSZF

1. Az általános szerződési feltételek hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek kizárólagos érvényűek minden Tervezés – Gyártás - Kivitelezés – Hőkezelés - Anyagvizsgálat, Bérmérés és – Mérőeszköz kalibrálás szolgáltatások nyújtása során az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdések tekintetében. 

Az Általános Szerződési Feltételektől a felek kizárólag írásban megkötött megállapodásukban térhetnek el. 

2. Ajánlat

A Borsodi Műhely Kft. által kiadott ajánlatok díjmentesek. Az ajánlatok mellékletei - ábrák, kapcsolási rajzok, műszaki paraméterek, specifikációk stb.- általában előzetes, informatív jellegűek, kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. A Megrendelői adatszolgáltatás tartalmáért a Megrendelő felel. Az ajánlatban kidolgozott műszaki megoldások a Borsodi Műhely Kft. .szellemi termékei.

3. Ajánlati árak

A Borsodi Műhely Kft. által adott  ajánlati árak minden esetben egyedi árak. Az ajánlatokat, a Megrendelő által kitöltött rendelés nyomtatványon megjelölt devizanemben adja mega a Borsodi Műhely Kft. A kiadott árjegyzékek minden esetben tájékoztató jellegűek, egyedi árazás külön megegyezés után történik.

Hőkezelési szolgáltatás esetén a vállalkozói díj az áruátvétel helyén (9027 Győr, Juharfa u.8) kifüggesztett árlista alapján kerül meghatározásra.

4. Rendelés

A Megrendelő általi  „Rendelés” a Megrendelő  ajánlattétele a szerződés megkötésére. A szerződés a "Rendelés visszaigazolás" megküldésével vagy ˝Vállalkozási szerződés˝ megkötésével jön létre és a megrendelt áru átvételével vagy a projekt átadás-átvételével, továbbá annak ellenértékének megfizetésével teljesül.

A Borsodi Műhely Kft. visszautasítja a megrendelés elfogadását amennyiben:

  • Megrendelő korábban nem teljesítette az áruátvételre, vagy az áru ellenértékének megfizetésére vonatkozó kötelezettségét
  • más módon megsértette az egyedi avagy Általános Szerződési Feltételeket
  •  ha fizetési késedelme áll fenn a Borsodi Műhely Kft-vel szemben
  • ha nem az ajánlatban szereplő feltételre történik a megrendelés
  • amennyiben a szolgáltatásra átadott termék nem rendelkezik anyagspecifikációval (termékanyag előélete), illetve a Megrendelő nem ad meg keménységértéket és/vagy nem fogadja el a Borsodi Műhely Kft. által meghatározott+2HRC vagy +50 HV értéket

5. Szállítási határidő

A megrendelt tételeknél a teljesítési határidő a Rendelés-visszaigazolásával kezdődik és a visszaigazolásban meghatározott határidőben teljesül, amennyiben a felek minden műszaki és kereskedelmi feltételben megállapodtak, illetve a Megrendelő minden, a határidőre történő teljesítéséhez szükséges intézkedést megtett (pl. rendelés, előre utalás stb.).

El nem hárítható olyan vis major  körülmény esetén - melyre a Borsodi Műhely Kft. nincs ráhatása - a szállítási határidő vis majorral érintett időtartammal meghosszabbodhat.

Tervezés, Gyártás, Kivitelezés, Hőkezelés, Anyagvizsgálat, Bérmérés és Mérőeszköz kalibrálás esetén a teljesítési határidő a folyamatban lévő egyéb teljesítések figyelembe vételével kerül meghatározásra.

A Borsodi Műhely Kft. által adott ajánlat  az ajánlat Megrendelő részére történő  megküldését követően, az ajánlaton szereplő dátumtól számított 30 napig érvényes és ezen határidőn belüli megrendelés esetén köteles az ajánlata szerinti tartalomnak megfelelő teljesítésnyújtására. A 30 napos ajánlati érvényesség határidőn túli megrendelés esetén a Borsodi Műhely Kft. által új ajánlat kerül kiadásra, amely ajánlat tartalma az előző ajánlat tartalmától eltérhet.

6. Teljesítés

Eltérő megállapodás hiányában a teljesítés helye a Borsodi Műhely Kft. telephelye: 9027 Győr, Juharfa utca 8. illetve fióktelepe: 5310 Kisújszállás, Piac utca 7.

A teljesítés történhet a termék szállítmányozó vagy  fuvarozó részére történő átadásával vagy a termék feladásával is. Borsodi Műhely Kft. jogosult rész- és előszállításra is azzal, hogy az ilyen módon történő teljesítés nem lehet a Megrendelőre terhesebb, mint a szerződéses teljesítés.  A kárveszély a Megrendelő vagy a szállítmányozó/fuvarozó részére való átadással száll át. A szállítmányt a Megrendelő külön kérésére és költségére biztosítja Borsodi Műhely Kft. a Megrendelő  általa megjelölt kockázati körben. A Borsodi Műhely Kft. teljesítése során alvállalkozót igénybe vehet. Az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte volna.

7. Teljesítésigazolás

A Borsodi Műhely Kft. az elkészült teljesítéseket átadás-átvételi eljárás keretében szállítólevélen, vagy teljesítés igazoláson adja át a Megrendelőnek. Az átvétel során nem szükséges vizsgálni a termékek azon tulajdonságait, melyek minősége tanúsításra kerül.

8. Számlázás, árak

Az árak nettó Forint, illetve nettó Euró árak, amelyek az Általános forgalmi adó összegét  nem tartalmazzák.

A Borsodi Műhely Kft. által egyedi megrendelések alapján végzett tevékenység vonatkozásában a tárgyhavi munkák elszámolására teljesítéskor kerül sor, melynek során Borsodi Műhely Kft. számlát állít ki.

Pénzügyi teljesítés

A Megrendelő a számla ellenértékét a rendelésen szereplő, meghatározott fizetési mód és ütemezés szerint, határidőre köteles megfizetni. Hőkezelői munkák esetén a számlán szereplő feltételek alapján kell a Megrendelőnek megfizetnie az ellenértéket.  

A számla kibocsátásának és befogadásának feltétele a Felek képviselői által aláirt teljesítésigazolás, szállítólevél, csomag átvételi elismervény.

A Vállalkozó számlaszáma:

Forint utalás esetén: 10700031-45242506-51100005 CIB Bank Zrt.

IBAN szám : HU66 10700031 45242506 51100005

SWIFT kód: CIBHHUHB

Eurós utalás esetén: HU24 10700031 45242506 524000

SWIFT kód: CIBHHUHB

Eurós utalás esetén: SK44 75000000004020372707

SWIFT kód: CEKOSKBX

9. Fizetési késedelem, késedelmi kamat

Amennyiben a Megrendelőnek nyitott (lejárt) számlája van, a Borsodi Műhely Kft. kizárólag előre utalással vagy készpénz fizetés mellett teljesít megrendelést.

A 30 napot meghaladó késedelmes pénzügyi teljesítés esetén vagy háromnál több alkalommal késedelmesen teljesítő Megrendelő 10% késedelmi kamatot köteles fizetni a Borsodi Műhely Kft-nek.

Késedelmes fizetés esetén a teljes pénzügyi teljesítésig bekövetkező, 3%-os mértéket meghaladó árfolyamváltozást a Borsodi Műhely Kft. a hátralékos összegre utólag érvényesítheti. Amennyiben a (rész)munka befejezése a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból a szerződésben megállapított határidőre nem történhet meg, az eredeti teljesítési határidő napjával a Borsodi Műhely Kft. jogosult a teljesítés arányában (rész)számla benyújtására.

10. Tulajdonjog

Az ellenérték teljes kiegyenlítéséig a termék a Vállalkozó tulajdonát képezi (tulajdonjog fenntartás. Kivétel ez alól a Megrendelő tulajdonát képező és Vállalkozó részére munka elvégzése céljából átadott munkadarabok.

11. Felelősség

Olyan károkért, amelyek nem a megrendelt termékben keletkeztek a Borsodi Műhely Kft. csak felróhatóság esetén felel.

A Borsodi Műhely Kft. mentesül a felelősség alól, ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. A Borsodi Műhely Kft. kártérítési felelőssége nem haladhatja meg a szerződés alapján Borsodi Műhely Kft-t megillető díj összegét, kivéve a Borsodi Műhely Kft. szándékos,  az életben-, testi épségben-, egészségben, továbbá bűncselekménnyel okozott kár eseteit.

Kizárt a Borsodi Műhely Kft. felelőssége mindazon károk tekintetében, amelyek a Megrendelő által  átadott anyag alkalmatlan minősége – pl. anyaghiba, megmunkálási maradványok, hibás gyártástechnológia stb. – következménye, ugyanakkor a Borsodi Műhely Kft-t az általa elvégzett teljesítés ellenértéke - azaz a vállalkozói díj összege – megilleti. Ugyancsak nem tartozik felelősséggel a Borsodi Műhely Kft. azon károk megtérítése vonatkozásában, amelyek az elvárható gondosság megléte ellenére az áru tárolása, szállítása és vámkezelése során keletkeztek.

A Borsodi Műhely Kft. rendelkezik vállalkozói-, szolgáltatói- felelősség biztosítással.

12. Jótállás, szavatosság, ˝garanciális˝ feltételek

A Borsodi Műhely Kft. által gyártott illetve kezelt termékekre a törvényben előírt, illetve a gyártó által vállalt jótállási idő irányadó.

A termékek szakszerűtlen használata, javítása, átalakítása és az ezzel összefüggő meghibásodások a jótállási körön kívül esnek.

13. Jótállási ügyintézés

Ha a termék a jótállási időn belül meghibásodott, a Megrendelő erről köteles a Borsodi Műhely Kft-t haladéktalanul értesíteni, majd  előzetes egyeztetés után a terméket – ha az nem egy telepített berendezés – köteles Borsodi Műhely Kft. telephelyére, személyesen, futárszolgálattal vagy postai úton visszajuttatni.

Megalapozott megrendelői igény  esetén a szállítási költséget Borsodi Műhely Kft. utólagosan megtéríti, legfeljebb  a Borsodi Műhely Kft. saját szállítási költségeinek erejéig.

A termékeket eredeti csomagolásban, gyári tartozékaival együtt kell visszaküldeni a csereigény érvényesítéséhez. Postai szállítás, illetve futárszállítás esetén  a szükséges papírokon túlmenően hibaleírás valamint napközbeni telefonos elérhetőség megadása is szükséges. A terméket megfelelő csomagolással kell ellátni, a szállítás során keletkezett károkért Borsodi Műhely Kft. nem felel.

A visszaszállított termék bevizsgálásra kerül, a Borsodi Műhely Kft. azok javíthatóságát vagy a cserejogosultságot megállapítja. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk és a felmerült költségek a Megrendelőt terhelik.

14. A jótállás körébe nem tartozó káresemények

Szállítás során történő árusérülés (ilyen kár bekövetkeztét az áru átvételekor a Megrendelő és a szállító köteles Jegyzőkönyvbe foglalni) nem tartozik a jótállás hatálya alá.

Kizárt a jótállás mechanikus sérülés, szakszerűtlen szerelés, szakszerűtlen üzembe helyezés, szakszerűtlen használat, kezelés vagy tárolás miatt.

Ugyancsak nem érvényesíthető jótállás a használati utasítással össze nem egyeztethető használat, a rendeltetésszerű használattól való eltérés, a dokumentációban vagy a vonatkozó katalógusban feltüntetett üzemeltetési körülményektől eltérő körülmények közti használat miatt bekövetkező károk tekintetében.

A jótállás és szavatosság a csúszó-, kopó alkatrészek természetes kopására nem vonatkozik.

15. Ügyfél reklamáció

A reklamáció érvényesítésének helye a Borsodi Műhely Kft. székhelye. A kifogásolt árut eredeti csomagolásában kell visszaküldeni. A Borsodi Műhely Kft. nem felel a csomagolás elégtelensége vagy alkalmatlansága miatt bekövetkező károkért.

Az igényérvényesítés feltétele a számla, bemutatása (amennyiben ki lett állítva/mellékelve a vásárláskor), és a meghibásodás leírása.

Amennyiben a reklamáció megalapozatlan, a Borsodi Műhely Kft. a hiba feltárása után árajánlatot küld a Megrendelőnek a várható javítási költségről.

Amennyiben a Megrendelő vállalja a javítási költség megtérítését, a Borsodi Műhely Kft. a javítást elvégzi, vagy elvégezteti, majd a javítási költségről számlát állít ki a Megrendelő részére.

Amennyiben a Megrendelő nem kéri a javítást, akkor az addig felmerült költségek kerülnek Megrendelő részére   számlázásra    (szállítás, hibafelmérés, stb.).

A kifogás elismerése esetén a szállítási költségeket a Borsodi Műhely Kft. Megrendelő részére megtéríti legfeljebb Borsodi Műhely Kft. által  alkalmazott szállítási díj erejéig.

16. Szellemi termék, szerzői jog

A Borsodi Műhely Kft. fenntartja a szerzői jogait a kivitelezői vagy projekt ajánlatban ismertetett saját műszaki megoldására, mint szellemi termékre.

17. Adatvédelem, titoktartás

Felek kötelesek a szerződés teljesítése során a tudomásukra jutott, a másik félre vonatkozó nem nyilvános, bizalmas bármely adatot, tényt  és információt  bizalmasan kezelni,  megőrizni, illetve azt titokban tartani.

Üzleti titoknak minősül minden a szerződés tárgyát képező termék műszaki tartalma, azzal kapcsolatos elgondolás, annak része vagy melléklete is.

Felek egymás előzetes írásos beleegyezése nélkül nem használhatnak fel semmilyen, a másik fél szervezetével, működésével kapcsolatos, birtokukba jutott specifikációt, tervezetet, rajzot és egyéb információt, kivéve, ha az a szerződés teljesítéséhez vagy a termék saját felhasználásához szükséges.

Mindennemű ilyen és hasonló intézkedés a bevont alvállalkozókra ugyanúgy érvényes.

18. Referencia

A Borsodi Műhely  Kft. jogosult  a Megrendelővel kötött  szerződésre, illetve a Megrendelővel kapcsolatos együttműködésre referenciaként hivatkozni, amennyiben harmadik személypályáztatás, közbeszerzési eljárás vagy szerződéskötésre irányuló tárgyalások során ezt kifejezetten kérik tőle. A referenciaként való hivatkozás keretében a Borsodi Műhely Kft. a Megrendelő kifejezett írásbeli hozzájárulásának beszerzése nélkül kizárólag a Megrendelővel kötött szerződés létét és a szerződés tárgyát (a szerződés tárgyát képező áru, illetve szolgáltatás mennyiségének megjelölésével) jogosult közölni a referenciát kérő harmadik személlyel.

19. Megrendelések, megállapodások, szerződések megszűnése, felmondása

Felek szerződése a Borsodi Műhely Kft. által nyújtott szolgáltatások időtartamára szól, amely szerződésszerű teljesítéssel megszűnik.

A szerződés a Felek közös megegyezésével írásban módosítható.

Bármelyik fél élhet az azonnali felmondás jogával, ha másik Féllel szemben jogerősen felszámolási  eljárás indul, vagy a másik fél lényeges szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegi.

20. Vis major

Vis major alatt a felek olyan eseményt, vagy történést értenek, amely az érintett fél akaratától függetlenül következik be és amelyet az érintett fél megelőzni, vagy elhárítani nem tud. Az a fél aki vis majorra hivatkozik köteles a másik felet az esemény bekövetkezéséről a lehető legrövidebb időn belül értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő kárért az arra kötelezett kártérítési felelősséggel tartozik.

Bármelyik felet érintő vis major esetén a felek kötelesek tárgyalásokat folytatni annak érdekében, hogy a vis major jellegétől függően lehetőség szerint egyetértésben dönthessenek a károk enyhítéséről, vagy végső esetben a szerződés esetleges megszüntetéséről.

21. Egyéb rendelkezések

A szerződő felek kötelesek egymással együttműködni. Ennek keretében kötelesek egymást tájékoztatni minden, a szerződéssel összefüggő lényeges kérdésről, körülményről. A teljesítést érintő

jognyilatkozatokat, reklamációkat, felszólításokat, vagy a tájékoztatást az azt közlő szerződő fél köteles írásba foglalni és a másik szerződő fél képviselőjének átadni vagy a szerződő fél székhelyére ajánlott levélben, telefaxon vagy elektronikus  levélben megküldeni. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy utóbb olyan tényekre, körülményekre nem hivatkozhatnak, mellyel kapcsolatosan írásbeli tájékoztatási kötelezettségüknek jobb tudomásuk ellenére nem tettek eleget.

22. Jogorvoslat

Esetleges felmerülő jogvita esetére hatáskörtől függően a felek alávetik magukat a  Győr Járásbíróság illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyv valamint az esetre irányadó speciális jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Győr, 2017. február 28.

Az Általános Szerződési Feltételek a 2017. március 1. napjától megkötött jogügyletek esetén alkalmazandók.

ifj. Borsodi László 

ügyvezető igazgató